Cách thức thiết lập các mục tiêu trong thực thi chiến lược - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Cách thức thiết lập các mục tiêu trong thực thi chiến lược

Đánh giá bài đăng này post

Để thực hiện chiến lược, trước hết, doanh nghiệp cần thiết lập các mục tiêu đặt trong mối tương quan với các điều kiện bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng cần xem xét lại các mục tiêu, điều kiện môi trường và chiến lược kinh doanh, từ đó thiết lập các mục tiêu hàng năm và đưa ra các chính sách trong quá trình thực hiện chiến lược.  

1.Xem xét lại các mục tiêu chiến lược. 

Bước quan trọng đầu tiên trong khi thực thi chiến lược là xem xét lại các kết quả phân tích đã thu được từ trước đó và các quyết định có liên quan đến mục tiêu điều kiện môi trường và chiến lược nhằm đảm bảo chắc chắn rằng, những người chịu trách nhiệm việc cùng thực hiện nắm bắt chính xác nội dung chiến lược, nhận thức được sự cần thiết phải đeo đuổi mục tiêu chiến lược này. Việc rà soát lại các mục tiêu chiến lược được coi như một bước đánh giá cuối cùng về tính chất và sự hợp lý của những mục tiêu và chiến lược đề ra. 

Việc rà xét lại chiến lược còn để đánh giá xem xét các yếu tố môi trường trong quá trình soạn thảo chiến lược đến khi triển khai thực hiện có phù hợp không, nếu còn tương đồng thì không cần điều chỉnh nội dung chiến lược, nếu không tương đồng thì phải điều chỉnh mục tiêu.  

2. Thiết lập các mục tiêu hàng năm. 

2 2

Mục tiêu hàng năm là những cái mốc mà các doanh nghiệp phải đạt được để đạt tới mục tiêu dài hạn. Cũng như các mục tiêu dài hạn, các mục tiêu hàng năm phải đo lường được, có định lượng, có tính thách thức, thực tế phù hợp và có mức độ ưu tiên. Các mục tiêu này được đề ra ở cấp doanh nghiệp, bộ phận chức năng và các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần cân nhắc đến việc rà soát các mục tiêu đã thiết lập. Việc rà soát các mục tiêu đã thiết lập nhằm đảm bảo chắc chắn rằng những người chịu trách nhiệm thực hiện nhận thức được các mục tiêu và chiến lược một cách thấu suốt. Tất cả các bản phân tích, mục tiêu và chiến lược cần phải được viết thành văn bản kế hoạch thực hiện chiến lược. Sự không hiểu thu được qua việc soát xét trên tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược. 

Mục tiêu chiến lược chỉ có thể thực thi thông qua việc thiết lập mục tiêu hàng năm là sự phân chia mục tiêu tổng quát thành từng mục tiêu bộ phận, rồi từ đó làm cơ sở giao cho các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp thực hiện tạo nên sự chấp nhận và gắn bó giữa mọi người trong toàn doanh nghiệp. 

Các mục tiêu hàng năm như những hướng dẫn cho hành động. Nó chỉ đạo và hướng dẫn những nỗ lực và hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp. Những mục tiêu hàng năm thường được xác định bằng các chỉ tiêu khả năng thu lợi nhuận, chỉ tiêu tăng trưởng và thị phần của từng bộ phận kinh doanh, theo khu vực địa lý, theo nhóm khách hàng và sản phẩm rất phổ biến trong các doanh nghiệp. 

Mục tiêu hàng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện chiến lược. Đây là cơ sở để phân phối các nguồn lực trong quá trình thực hiện nguồn lực; là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận, cá nhân; là công cụ quan trọng để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược nhằm đặt được các mục tiêu dài hạn đã đặt ra; là căn cứ ưu tiên của tổ chức, của bộ phận, của phòng ban. 

Các mục tiêu hàng năm nên đo lường được phù hợp, hợp lý có thách thức, rõ ràng được phổ biến trong tổ chức. Xác định trong khoảng thời gian phù hợp và kèm theo cơ chế thưởng phạt tương xứng.  

3. Thiết lập các chính sách hướng dẫn việc thực hiện chiến lược. 

3 2

Chính sách là những nguyên tắc chỉ đạo, những định hướng quy tắc, hình thức và những công việc hành chính được thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy công việc theo những mục tiêu đề ra. Chính sách là những công cụ thực thi chiến lược, các chính sách đặt ra những phạm vi quy chế ép buộc và những giới hạn đối với các hành động quản trị có thể thực hiện thưởng phạt cho hành vi cư xử, chúng làm rõ cái gì có thể và không thể làm khi theo đuổi các mục tiêu của công ty. 

Các chính sách cho các nhân viên và quản trị viên biết họ được mong muốn những gì qua đó làm tăng khả năng các chiến lược thực thi thắng lợi. Chúng cũng là cơ sở cho kiểm soát quản trị, cho phép hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức, làm giảm thời gian ra quyết định, làm rõ việc gì được làm bởi ai. Chính sách có thể được áp dụng cho tất cả các bộ phận và phòng ban. 

Nguồn: http://eldata3.neu.topica.vn/MAN308/Giao%20trinh/07_NEU_MAN308_Bai6_v1.0014102228.pdf