Đảm bảo các nguồn lực cho thực thi chiến lược - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Đảm bảo các nguồn lực cho thực thi chiến lược

Đánh giá bài đăng này post

Để có thể hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra trong quá trình thực thi chiến lược, doanh nghiệp cần tiến hành phân bổ các nguồn lực. Việc phân bổ nguồn lực cần bao gồm:

1.Đánh giá nguồn lực 

Việc đánh giá tổng quát các nguồn lực là một công việc thường xuyên nhằm phân tích tình hình nội bộ doanh nghiệp nhưng đồng thời nó cũng là một bước quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược. 

Vấn đề quan trọng cần đặt ra là xác định xem “chúng ta có đủ nguồn lực để thực hiện các chiến lược đề ra một cách hiệu quả hay không?” Nếu thấy còn thiếu bất kỳ một nguồn lực nào đó cho việc thực hiện chiến lược thì phải có những hoạt động điều chỉnh kịp thời để đảm bảo chất lượng các nguồn lực và để sử dụng các nguồn lực có hiệu quả thì doanh nghiệp cần phải tiến hành các hình thức cam kết thực hiện chiến lược của toàn đội ngũ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Việc thực hiện thành công chiến lược đề ra phụ thuộc phần lớn vào sự cam kết của toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty. Có như vậy mới có thể huy động tối đa nguồn lực thực hiện chiến lược và đảm bảo nguồn lực có chất lượng cao nhưng vẫn có thể khắc phục các thiếu hụt nhỏ. 

Chính vì vậy, việc truyền bá các định hướng thực hiện chiến lược cũng rất quan trọng đặt trong mối quan hệ với việc thực hiện chiến lược. 

2. Điều chỉnh nguồn lực 

Sau khi thực hiện đánh giá, điều chỉnh nguồn lực là việc làm cần thiết, công việc này do quản trị ở các cấp tiến hành. Những điều chỉnh này có liên quan đến số lượng, chất lượng của nguồn lực, có thể phải nâng cao tay nghề, trình độ. Trong quá trình điều chỉnh, nhà quản trị cần căn cứ vào yêu cầu và thực trạng nguồn lực của doanh nghiệp. 

3. Đảm bảo và phân bố nguồn lực 

Khi các nguồn lực được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chiến lược, tổ chức cần phân bổ các nguồn lực cho từng bộ phận, cá nhân. Việc phân bổ nguồn lực cần đặt trong mối quan hệ tổng hòa giữa các bộ phận, cá nhân. 

11 5

Phân bổ nguồn lực là một hoạt động quản trị trung tâm trong tổ chức thực hiện chiến lược, thông thường các doanh nghiệp phân bổ các hoạt động của doanh nghiệp theo ý chủ quan của các nhà quản lý mang nặng yếu tố chính trị. Nhưng trong quản trị chiến lược đòi hỏi các nguồn lực phải được phân bố theo mức độ ưu tiên tùy thuộc vào mục tiêu chiến lược và mục tiêu hàng năm đã thông qua. 

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng việc thực hiện chiến lược không phải chỉ là cân bằng cách phân bố các nguồn lực hợp lý cho các đơn vị hoặc phòng ban mà còn phải đảm bảo việc phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện chiến lược thì thực chất việc phân bố nguồn lực thường tập trung chủ yếu vào phân bổ nguồn lực. 

Đảm bảo và phân bổ nguồn vốn thường căn cứ vào chiến lược cấp công ty và đảm bảo phân bổ vào mục đích sử dụng hữu hiệu nhất. Phân bổ nguồn vốn cần phải đảm bảo những vấn đề sau:  

  • Cần xem xét lại định hướng tổng quát của việc phân bổ nguồn vốn, xem xét các khoản chi đã hợp lý chưa, có thể giúp họ hoàn thành được công việc mà chiến lược kinh doanh đặt ra chưa, ấn định các lĩnh vực chung cần hoặc không cần đầu tư vào.  
  • Phân tích nhu cầu về vốn như vốn lưu động, hàng tồn kho, nợ phải thu, xem xét vấn đề phân phối thu nhập. Đồng thời lập ngân sách về vốn, đây là công cụ quan trọng phục vụ cho việc thực hiện và kiểm tra quản lý vốn.  
  • Phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp trong việc thực hiện và kiểm tra quản lý vốn.  
  • Phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Cơ cấu tài chính có ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn về mức chi phí huy động các nguồn vốn cho thực hiện chiến lược và sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu lợi nhuận. Nhưng cơ cấu tài chính cũng bị ảnh hưởng của các mục tiêu và chiến lược tổng quát của doanh nghiệp. Việc phân bổ các nguồn vốn phải căn cứ vào mục tiêu và chiến lược cụ thể. 

Phân tích cơ cấu tài chính nhằm kiểm tra tính hợp lý của cơ cấu hiện hành theo định kỳ. Khi cần thêm nguồn vốn mới, phải kiểm chứng lại cơ cấu tài chính mà doanh nghiệp mong muốn.

Đánh giá và chọn một hay nhiều nguồn vốn để thực hiện chiến lược. Khi lựa chọn cần xem xét mục đích cụ thể của việc sử dụng vốn; chi phí sử dụng vốn và những ưu, nhược điểm của việc sử dụng nguồn vốn đó. 

Phân bổ nguồn ngân sách gồm ngân quỹ tiền mặt, ngân quỹ về vốn ngân quỹ và doanh số bán ra, ngân quỹ hàng hóa tồn kho, dự trữ và các loại chi phí khác. 

Nguồn: http://eldata3.neu.topica.vn/MAN308/Giao%20trinh/07_NEU_MAN308_Bai6_v1.0014102228.pdf