NẤC THANG THĂNG TIẾN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

NẤC THANG THĂNG TIẾN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Đánh giá bài đăng này post

Trên thực tế, vai trò của CHRO đúng nghĩa sẽ phải là Cánh Tay Đắc Lực và là Cố Vấn Chiến Lược cho CEO bất kể vấn đề nào về Nguồn Nhân Lực. Ở vai trò này, CHRO không phải chỉ hiểu về các công việc được liệt kê phía trên mà còn phải hiểu công việc của các phòng ban khác một cách thấu đáo và có tư duy của người làm kinh doanh.

Thật vậy, để đạt tới vị trí CHRO thì người làm nghề nhân sự cần trải qua rất nhiều các vị trị và tích lũy kinh nghiệm. 

Cấp độ chuyên viên: 
Năng lực chuyên môn đã phải có: Tùy công việc đảm nhiệm, kiến thức Luật nhân sự.
Kỹ năng bổ sung: Phần mềm Office, kỹ năng Lập kế hoạch và quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp & trình bày, kỹ năng làm việc nhóm,…             

Cấp độ trưởng bộ phận:
Năng lực chuyên môn đã phải có: Tùy công việc đảm nhiệm, kiến thức của bộ phận khác thuộc phòng nhân sự (Ví dụ: Công việc hiện tại là C&B nhưng vẫn phải bổ sung kiến thức bộ phận đào tạo, bộ phận hành chính, bộ phận tuyển dung,…), và trọn bộ các năng lực ở cấp chuyên viên.
Kỹ năng bổ sung: Kỹ năng lập kế hoạch cho nhóm, tổ chức công việc, ủy thác công việc, huấn luyện & đánh giá nhân viên, thiết lập KPI cho nhân viên & bộ phận gắn với KPI tổng thể của phòng ban, tâm lý học, kỹ năng làm việc với con người. 

Cấp độ trưởng phòng ban:
Năng lực chuyên môn đã phải có : Tùy công việc chính đảm nhiệm, Luật, lãnh đạo & quản lý, và trọn bộ các năng lực ở cấp trưởng bộ phận.
Cần bổ sung: Kiến thức kinh doanh, công việc các bộ phận khác, thiết lập KPI cho tất cả các phòng ban, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tư duy chiến lược và lập kế hoạch, đàm phán, marketing & truyền thông. 

Cấp độ CHRO
Năng lực chuyên môn đã phải có: Luật, lãnh đạo & quản lý, Tư duy chiến lược tổng thể, Tái cấu trúc, xử lý khủng hoảng quy mô lớn, và trọn bộ các năng lực ở cấp trưởng phòng ban.
Kỹ năng bổ sung: Hoạch định chiến lược, xử lý khủng hoảng, tái cấu trúc doanh nghiệp.