Các chương trình tư vấn

Khám sức khỏe doanh nghiệp

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp toàn diện theo các khía cạnh: tài chính, marketing, chiến lược, nhân sự, văn hóa, tổ chức, bán hàng, mô hình kinh doanh (dùng thử)

Xây dựng và vận hành chiến lược kinh doanh

Phương pháp xây dựng chiến lược độc quyền của iEIT – tích hợp 23 công cụ phân tích chiến lược dựa trên lựa chọn giữa tốc độ và cân bằng. (chi tiết 23 công cụ)

Tái cấu trúc, rà soát tổ chức, chức năng nhiệm vụ mô tả công việc

Rà soát, tái cấu trúc tổ chức, tránh chồng chéo trong phạm vi, đối tượng. (Xem nhận xét)

Thiết lập hệ thống KPIs kiểm soát mục tiêu

Hệ thống kiểm soát mục tiêu chiến lược, đo lường hiệu suất, hiệu quả công việc từ phòng ban đến nhân viên (Xem công cụ)

Xây dựng hệ thống trả lương 2Ps và 3Ps

Hệ thống lương thưởng đáp ứng yêu cầu tạo động lực, minh bạch, phù hợp dựa theo nguyên tắc đo lường giá trị của công việc, giá trị của con người.

Tư vấn vận hành hệ thống CNTT: CRM, BI, MBO – KPI - OKR

Tư vấn vận hành hệ thống quản lý trên nền tảng công nghệ thông tin tích hợp. Cam kết về kết quả, hiệu quả sau triển khai hệ thống.

Các dự án đã triển khai