Hoàn thành dự án nghiên cứu thị trường giải khát tại TP. HCM - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Hoàn thành dự án nghiên cứu thị trường giải khát tại TP. HCM

Đánh giá bài đăng này post
[:en]

Thi_truong_giai_khat_HCM

Hoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thị trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hồ Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

  • Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hò Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hồ Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hò Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEIT

[:vi]

Thi_truong_giai_khat_HCM

Hoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thị trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hồ Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hò Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hồ Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEITHoạt động nghiên cứu thị trường luôn là một nhu cầu cấp thiết đối vơi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông tin thì trường đem lại định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, đưa ra các quyết định mua sắm và đầu tư.

Phục vụ cho những nhu cầu trên, viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT), trường đại học Ngoại Thương, thực hiện dự án: Nghiên cứu thị trường Giải khát ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ nghiên cứu, 23/06/2014 Viện iEIT bắt đầu thực hiện, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin của thành phố Hò Chí Minh theo các mục sau:

1. Tình hình dân số, kinh tế, thu nhập ,mức sống trên địa bàn thành phố HCM để đưa ra tầm nhìn chung cho ngành giải khát.

2. Thông tin về ngành giải khát, các thương hiệu trong nước và nước ngoài.

3. Mức giá các trung tâm mua sắm, bất động sản cho thuê – mua phục vụ ngành giải khát

4. Đối thủ cạnh tranh trong nghành, nghiên cứu sâu một số thương hiệu thành công – thất bại.

5. Thói quen tiêu dùng tại TP. HCM

+ Thời gian sử dụng dịch vụ, thói quen, mức giá chấp nhận, thành viên đi cùng, thứ tự lựa chọn các sản phẩm có sẵn.

6. Đưa ra yếu tố thành công chính của ngành giải khát, thực phẩm.

Dự án được hoàn thành và ngày 22/07/2014 và đã chuyển giao cho khách hàng.

iEIT

[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *