Nhiệm vụ và trách nhiệm của CEO - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Nhiệm vụ và trách nhiệm của CEO

Đánh giá bài đăng này post

Nhiệm vụ công việc của một Giám đốc điều hành (CEO) trong một công ty hoặc tổ chức khác nhau tùy thuộc vào sứ mệnh, sản phẩm,mục tiêu và nhu cầu hoạt động của tổ chức để duy trì lợi nhuận. Nhiệm vụ cũng khác nhau tùy thuộc vào quy mô của tổ chức và số lượng nhân viên. Nói chung, những trách nhiệm này bao gồm:

1.Xây dựng, truyền thông và thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng tổng thể của tổ chức

2. Dẫn dắt việc xây dựng và thực hiện chiến lược tổng thể của tổ chức

3. Trưng cầu lời khuyên và hướng dẫn, khi thích hợp, từ Ban Giám đốc

4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược định hướng cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

5. Giám sát toàn bộ hoạt động của một tổ chức theo định hướng được thiết lập trong các kế hoạch chiến lược

6. Đánh giá sự thành công của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu

7. Xem xét các thương vụ mua lại tiềm năng hoặc bán công ty trong những trường hợp sẽ nâng cao giá trị của cổ đông

8. Đại diện cho tổ chức đối với các trách nhiệm và hoạt động của công ty trong cộng đồng

9. Tham gia vào các sự kiện hoặc hiệp hội liên quan đến ngành sẽ nâng cao kỹ năng lãnh đạo của CEO, danh tiếng của tổ chức và tiềm năng thành công của tổ chức.

CEO luôn là người quản lý điều hành cấp cao nhất trong tổ chức và chịu trách nhiệm về sự thành công chung của tổ chức, đồng thời là người ra quyết định cuối cùng cho một doanh nghiệp. Và, trong khi các nhiệm vụ hàng ngày của mỗi giám đốc điều hành khác nhau, thì tầm nhìn tổng thể về vị trí đã cung cấp khuôn khổ cho chức năng của tất cả các bộ phận.

Lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá công việc của các nhà lãnh đạo điều hành khác, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Giám đốc, tùy thuộc vào cơ cấu báo cáo của tổ chức, cũng là một phần của công việc. Trong quá trình lãnh đạo các lãnh đạo cấp cao này, Giám đốc điều hành phải chắc chắn rằng định hướng chiến lược mà Giám đốc điều hành sẽ lọc ra thông qua tổ chức để đảm bảo thành quả của nó.

Ngoài ra, Giám đốc điều hành phải đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo của tổ chức phải chịu  hậu quả của các hành động của họ cho dù thông qua khen thưởng và công nhận hoặc huấn luyện và các biện pháp kỷ luật. Nếu không có trách nhiệm và trách nhiệm không giải trình được mong đợi và củng cố tích cực, Giám đốc điều hành sẽ không đạt được thành công và lợi nhuận mong muốn.

Nguồn:https://bit.ly/3jDDYjC